Hirigintza, azpiegiturak

Departamentuaren egiteko nagusia da hirigintzako funtzio publikoa gauzatzea. Eta horren barruan, udal planeamendua sortzea eta jarraipena egitea; lurzoruaren eta etxebizitzen merkatua erregulatzea; hirigintzari buruzko legeak babestea; etab.

Sarrera

Tolosako Udaleko Hirigintza eta Azpiegituretako Departamentuaren helburu nagusia hirigintzako funtzio publikoa gauzatzea da, hurrengo ahalmen administratiboak baliatuz:

 • Udal planeamendua sortzea, horren jarraipena egitea eta betetzen dela kontrolatzea (plan orokorra, birgaitze planak, plan bereziak...).
 • Lurzoruaren eta etxebizitzen merkatua erregulatzea.
 • Hirigintza-planeamendua eta antolamendua kudeatzea.
 • Herritarren parte-hartzea bermatzea, erraztea eta sustatzea.
 • Hirigintzari buruzko legeak babestea, urratutako hirigintza-ordena berrezartzea eta arau-hausteak zehatzea. Hirigintzako diziplina (betearazpen-aginduak, hur-hurreko aurriaren deklarazioak, etab.).
 • Lurzoruaren eta etxebizitzaren merkatuan esku hartzea.

Hirigintza

Hirigintza-antolamendua eta kudeaketa

 • Udalaren ekimeneko hirigintza-planeamenduko tresnak idaztea eta partikularren ekimeneko planeamendua berrikustea eta gai horiekin lotutako espedienteak abiaraztea, izapidetzea eta ebazpenerako proposatzea.
 • Udalaren ekimeneko hirigintza-kudeaketarako tresnak idaztea, partikularren ekimeneko kudeaketa tresnei buruzko txostenak sortzea eta tresna horiek berrikustea eta gai horiekin lotutako espedienteak abiaraztea, izapidetzea, ebazpenerako proposatzea eta beharrak betetzeari buruzko aktak ematea.
 • Planeamenduaren gauzatze-prozesuaren jarraipena egitea, berriz zatitutako sailak Jabetza Erregistroan jaso eta hirigintza-kuotak likidatu arte, hirigintzako eskubideak eta betebeharrak behar bezala bete direla gainbegiratzea eta dagokien aktak ematea.
 • Udal kartografia mantentzea eta eguneratzea.
 • Jasotzen diren idatzizko kontsultei erantzutea.
 • Ahozko kontsultei erantzutea, espedienteak aztertzeko eta planoak lortzeko aukera erraztuz, eta herritarrekiko zuzeneko harremanen bestelako alderdiak artatzea.

Obra partikularra

 • Hirigintza lizentziak emateko espedienteak izapidetzea: eraikinak eraikitzea, indartzea eta zabaltzea; eraistea, zatitzea, azpiegiturak ezartzea, hirigintzako obra osagarriak, lurrak mugitzea; eta behin-behineko erabilerak ezartzea, erabilerak aldatzea, eta eraikinen eta instalazioen lehen erabilera ezartzea.
 • Obra txikien lizentziak eta obra-jakinarazpenak emateko espedienteak izapidetzea.
 • Jasotzen diren idatzizko kontsultei erantzutea.
 • Ahozko kontsultak erantzutea, espedienteak aztertzeko eta planoak lortzeko aukera erraztuz, eta herritarrekiko zuzeneko harremanen bestelako alderdiak artatzea.
 • Diziplina-espedienteak izapidetzea, hirigintzari buruzko legeak babesteko eta urratutako hirigintza-ordena berrezartzeko.
 • Arau-hausteen zehapen-espedienteak izapidetzea.

Jarduerak

 • Administrazio-lizentzien mende dauden sailkatutako jardueren espedienteak izapidetzea, horiek funtzionatzeko beharrezko egiaztapena barne.
 • Administrazio-lizentzien mende ez dauden sailkatutako jardueren aurreko komunikazioak izapidetzea, horiek funtzionatzeko beharrezko egiaztapena barne.
 • Merkataritza-jardueren eta zenbait zerbitzuren aurreko komunikazioak izapidetzea, horiek funtzionatzeko beharrezko egiaztapena barne.
 • Jasotzen diren idatzizko kontsultei erantzutea.
 • Ahozko kontsultei erantzutea, espedienteak aztertzeko aukera erraztuz, eta herritarrekiko zuzeneko harremanen bestelako alderdiak artatzea.
 • Diziplina-espedienteak izapidetzea, legeak babesteko eta urratutako ordena berrezartzeko.
 • Arau-hausteen zehapen-espedienteak izapidetzea.

Azpiegiturak

 • Azpiegituretako obrak eta/edo udalerrian egin beharreko obra handiagoak planifikatzea.
 • Ezarri beharreko azpiegituren edo egin beharreko obren gauzatze-proiektuak idaztea.
 • Azpiegituren eta/edo obren kontratazio-espedienteak izapidetzea.
 • Esleitutako azpiegitura-obren zuzendaritza edo jarraipena horiek jaso arte.

Antolamendua

 • Tolosako Udalak Hirigintza eta Azpiegituretako Departamentuaren bidez eta ERRETENGIBEL SA udal enpresa publikoaren bidez gauzatzen du hirigintzako funtzio publikoa.

Hirigintza eta Azpiegituretako Departamentua zentzu hertsian

 • Udalerriko hirigintza-lanak betetzen ditu, Alde Zaharrean gauzatzen diren lanak izan ezik.