Alkatearen ordezkapena

31 de Agosto de 2021

ALKATETZA DEKRETUA


 

OLATZ PEON ORMAZABAL, Tolosa udaleko Alkate-Udalburuak, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, bere 21.1 eta 23.3 artikuluetan xedatzen duenaren arabera,


 

IKUSIRIK

Alkatea udalerritik kanpo egongo dela uztailaren 31tik abuztuaren 22ra, biak barne.


 

AINTZAT HARTURIK


 

7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak, bere 23.3 artikuluan xedatutakoaren arabera, Alkateordeek ordezkatuko dutela Alkatea, besteak beste, absentziaren kasuetan.


 

Hori horrela, Alkatetza honek ondoko hau


 

ERABAKI DU:


 

LEHEN.- Nerea Letamendia Belloso Alkateordea izendatzea, Alkatetzari dagozkion eginkizunak bete ditzan Alkatearen absentzia dirauen bitartean, uztailaren 31tik abuztuaren 12ra, biak barne.

BIGARREN.- Patxi Amantegi Zubiria Alkateordea izendatzea, Alkatetzari dagozkion eginkizunak bete ditzan Alkatearen absentzia dirauen bitartean, abuztuaren 13tik 22ra, biak barne.

HIRUGARREN.- Erabaki hau interesatuari jakinaraztea eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Iragarki Taulan eta web orrian argitaratzea.

Fitxategiak: 
Archivo Alkatetza ordezkapena