Aurretiazko kontsulta, ordenantza fiskalen eta prezio publikoen aldaketari buruzkoa

2017ko Abenduaren 31a

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza-ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala, eta berrikuntza batzuk sartu dizkio aurreko erregulazioari, helburu nagusi izanik herritarren parte-hartzea handitzea arauak prestatzeko prozeduran.