2021 urteko Lan Postuen Zerrendaren hasierako onarpena, 2020ko abenduaren 18an Ohiko Osoko Bilkuran

2021ko Apirilaren 13a

Toki Erregimenaren alorrean indarrean dauden xedapenen Testu Bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 E.D.L.ren 127 artikuluan eta Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 16. artikuluan xedaturikoaren arabera, Tolosako Udalaren 2021 urteko  LanPostuen Zerrenda argitaratzen da, 2020ko abenduaren 18an Ohiko Osoko Bilkuran hasierako onarpena eman zen.  

Hortaz, akordio hau 15 lanegunetan jendaurrean jartzen da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko web orrian argitaratzen den urrengo egunetik zenbatzen hasita.     

Tolosa, 2021eko otsailaren 9a.—Xabier Balerdi Tolosa, Antolakuntza zinegotzia

GAO Iragarkia