Berariazko ordenantzen aldaketak hainbat dirulaguntza lerrotarako.

2023ko Apirilaren 24a

 

 

3
TOKI ADMINISTRAZIOA

 

TOLOSAKO UDALA

Iragarkia

Alkateak, Udalbatzaren ahalmenaz baliatuta, hasierako onespena eman die honako berariazko ordenantzen aldaketei jarraian aipatzen diren hurrengo dirulaguntza lerroetarako:

 

Berariazko ordenantza /

Ordenanza específica

Alkate Dekretua /

Decreto de Alcaldía

Sail arduraduna /

Dpto. responsable

Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren Sailak Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren alorreko lankidetzarako eta garapenerako dirulaguntzen ordenantza espezifikoa /
Ordenanza específica de subvenciones para la cooperación y el desarrollo en materia de Servicios Sociales y de Salud del Departamento de Servicios Sociales y Salud

2023/415

2023/2/24

24/2/2023

Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna /
Servicios sociales y Salud

Tolosako Udalean eta Udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko Udal Ordenantza /
Ordenanza Municipal para la normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Tolosa y en el Municipio

2023/416

2023/2/24

24/2/2023

Euskara eta Hezkuntza /

Euskera y Educación

Ordenantza, Tolosako Udalak helburu honekin diru-laguntzak emateko oinarri espezifikoak arautzen dituena: Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan kokatuta dauden eta gehienez 50 langile dituzten enpresen garapen esperimentalei, prototipoen egintzari eta soluzio edo zerbitzu berritzaileei bultzada ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-soluzio eta/edo zerbitzu horien balioztapena egitea. /
Ordenanza por la que se regulan las bases específicas para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Tolosa a proyectos que impulsen el desarrollo experimental, la realización de prototipos y soluciones o servicios innovadores de empresas de hasta 50 trabajadores, ubicadas en el municipio de Tolosa y Apatta-erreka, así como la puesta en valor de las mismas.

2023/442

2023/2/28

28/2/2023

Garapen ekonomikoa, Enplegua, Merkataritza, Turismoa eta Azokak /
Desarrollo económico, Empleo, Comercio, Turismo y Ferias

Tolosako Hiri-Ekonomia indarberritzeko dirulaguntza programaren ordenantza /
Ordenanza del programa de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa

2023/444

2023/2/28

28/2/2023

Garapen ekonomikoa, Enplegua, Merkataritza, Turismoa eta Azokak /
Desarrollo económico, Empleo, Comercio, Turismo y Ferias

Tolosan irabazi asmorik gabeko gazte elkartu eta elkartugabeen ekimenak sustatzeko diru laguntzak /
Subvenciones para promover iniciativas sin ánimo de
lucro de jóvenes asociados y no asociados en Tolosa

2023/446

2023/2/28

28/2/2023

Kultura, Festa eta Gazteria /
Cultura, Fiestas y Juventud

Tolosako Udaleko Berdintasun Sailaren dirulaguntzak
ematea arautzen duen Ordenantza /
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de subvenciones del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa

2023/449

2023/2/28

28/2/2023

Berdintasuna / Igualdad

Tolosako kultur ekimenerako subentzioak banatzeko ordenantza espezifikoa. /
Ordenanza específica para el reparto de subvenciones a la iniciativa cultural de Tolosa.

2023/450

2023/2/28

28/2/2023

Kultura, Festa eta Gazteria /
Cultura, Fiestas y Juventud

Kirolerako dirulaguntzak erregulatzeko ordenantza /
Ordenanza reguladora de subvenciones para el deporte

2023/452

2023/2/28

28/2/2023

Kirolak / Deportes

Etxebizitzak eta bizitegi eraikinak birgaitzeko
dirulaguntzak emateko Udal Ordenantza /

Ordenanza Municipal para la concesión de subvenciones para rehabilitación de viviendas y edificios residenciales

2023/488

2023/3/3

3/3/2023

Hirigintza, Obra eta Zerbitzu, Ingurumena, Mugikortasuna eta Trantsizio Energetikoa /
Urbanismo, Obras y Servicios, Medio Ambiente, Movilidad y Transición Energética

 

 

Erregimen Lokaleko oinarriak arautzen dituen Legearen 49.b artikuluak xedatzen duena betez, informazio publikorako ikusgai jartzen dira hogeita hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Informazio publikorako epea amaitzen bada inolako erreklamaziorik egin gabe, onarpena behin betikoa izango da.

Jakinarazten da ordenantza arautzaileak Tolosako Udalaren web orrian eta iragarki taulan daudela argitaratuta.         

Tolosa, 2023ko martxoaren 3a.—Olatz Peon Ormazabal, alkatea.               (1626)