Hasierako onarpena ematea, 2022. urteko Ordenantza orokorra, zergak eta zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko.

2021ko Azaroaren 04a

IRAGARKIA

 

2021eko irailaren 30ean izandako Osoko Bilkuran, ondoko hauek onartzea erabaki zuten:

 

1. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Ordenantza orokorra, zergak eta zuzenbide publikoaren bestelako sarrerak kudeatzeko eta biltzeko.

 

2. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Ondasun higiezinei buruzko zerga erregulatzen duen Ordenantza Fiskala.

 

3. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.

 

4. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.

 

5. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Hiri izaerako lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.

 

6. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala.

 

7. Hasierako onarpena ematea, 2022. urterako, ordenantza honen aldaketari: Herri jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta haren aprobetxamendu bereziari dagozkien tasen Ordenantza Fiskala.

 

8. Hasierako onarpena ematea Ordenantza honen aldaketari: Zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.

 

Hartutako akordioak Udaletxeko iragarki taulan ageri dira 30 egun abiletan zehar, iragarki hau G.A.O. agertu eta hurrengo egun abiletik hasita.

 

Epe honetan, 11/1989 Arau Foralak 17. artikuluan aipatzen dituen interesdunek espedientea aztertu ahal izango dute eta egokitzat jo ditzaten erreklamazioak aurkeztu.

 

Informazio hau emateko epea amaitu ondoren, eta erreklamaziorik edo oharrik ez badago, hartutako erabakiak behin betikoak izango dira eta ez da beste erabakirik beharko.

 

Tolosan, 2021eko urriaren 1ean

Zinegotzi Delegatuak

Xabier Balerdi Tolosa