Tolosako Udaleko Kirol saileko dirulaguntzak erregulatzeko Ordenantza Espezifikoaren 1. eta 2. eranskinen oinarri berriei hasierako onespena

2022ko Urtarrilaren 21a

Udalbatzak, 2021eko azaroaren 25ean egindako Osoko Bilkurak,Tolosako Udaleko Kirol saileko dirulaguntzak erregulatzeko Ordenantza Espezifikoaren 1. eta 2. eranskinen oinarri berriei hasierako onespena eman zien; erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen Legearen 49.b artikuluak xedatzen duena betez, informazio publikorako ikusgai jartzen da hogeita hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, Tolosako web orrialdean eta iragarki taulan, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Informazio publikorako epea igarotakoan, erreklamaziorik gertatu ez bada, onespena behin betiko onespen bihurtuko da.

Jakinarazten da ordenantza arautzailea Tolosako Udalaren web orrian eta iragarki taulan dagoela argitaratuta.

Tolosa, 2021eko azaroaren 26a.—Jose Mari Villanueva Tellería, Kirol Saileko zinegotzia

IKUSI GAO IRAGARKIA